دسته: طلاق و اقسام آن

طلاق و اقسام آن

طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق بر ۲ قسم است: بائن و رجعی

۱- طلاق بائن طلاقی است که برای شوهر،  حق رجوع وجود ندارد اما طلاق رجعی عکس آن است و مرد می تواند در زمان عده طلاق (سه ماه و ده روز ) از طلاق خویش منصرف شود و به زندگی برگردد. رجوع به هر لفظ و خطی که حکایت از بازگشت مهر و عطوفت فیمابین زن و شوهر دارد باز میگردد. بیشتر بخوانید “طلاق و اقسام آن”